عناوین آموزشی:
- screencasting چیست؟
- انتخاب ابزار مناسب
- شروع پروژه های جدید
- استفاده از کاراکترها در Articulate Studio و Articulate Storyline
- افزودن ویژگی تعاملی بودن
- ساخت آزمون
- خروجی گرفتن از پروژه در فرمت های مختلف
- و ...