تغییرات:
-رفع مشکل بارگذاری از آلبوم و رفع باگ های جزئی دیگر