چهار روش تعویض آهنگ در این برنامه:
- تکان دادن دست خود از روی سنسور خاموش شدن صفحه گوشی!
- گذاشتن گوشی در جیب و یا کتاب یا هر جای دیگر و زدن ضربه ملایم به گوشی!
- گذاشتن گوشی روی زمین و یا میز و سطح صاف و لرزاندن گوشی با زدن ضربه به اطراف گوشی!
- لرزاندن گوشی!